Kako predati reklamaciju

Korisnici naših usluga mogu dostaviti reklamaciju na obračun isporučene vode u roku od 8 dana od dana prijema računa. Reklamacija se može podnijeti na više načina:

Korisnici su u obavezi da, bez obzira na način podnošenja reklamacije, čitko popune zahtjev za reklamaciju sa svim podacima koji su u njoj trazeni i dostave kopiju lične karte podnosioca zahtjeva.

Nepotpuno popunjene reklamacije neće biti razmatrane.