Kanalizacioni sistem

Razvoj kanalizacionog sistema znatno kasni za razvojem vodovodne infrastrukture što stvara ozbiljne probleme u odvođenju otpadnih voda iz naselja a time i u kvalitetu života građana. Kanalizacioni sistem Bara čine četiri nezavisna sistema: Bar, Sutomore, Čanj i Virpazar.

Na području Bara, Sutomora i Čanja izgrađene su četiri veće (Volujica, Topolica, Botun, Čanj) i dvije manje fekalne stanice (Šušanj i Čanj 2) a na području Virpazara četiri manje fekalne stanice. Na kanalizacionom sistemu postoje tri podmorska ispusta: u Baru dužine 345 m, u Sutimoru dužine 1040 m i u Čanju dužine 1502 m. 

FEKALNA KANALIZACIJA

Sistem fekalne kanalizacije čine:

  • Kanalizacioni sistem Virpazara kojeg čini kanalizaciona mreža ukupne dužine cijevi cca 3,2 km i četiri fekalne crpne stanice;
  • Kanalizacioni sistem Čanja kojeg čini kanalizaciona mreža u zoni Čanj I i Čanj II, obalni kolektor, glavna fekalna stanica “Čanj”, manja fekalna stanica “Čanj 2” i podmorski ispust;
  • Kanalizacioni sistem Sutomora kojeg čini glavni obalni kolektor Inex – F.C.S. „ Botun", fekalna stanica „Botun", gravitacioni kolektor kroz Golo brdo, podmorski ispust i kanalizaciona mreža sa priključcima.
  • Kanalizacioni sistem Bara je veoma razuđen i složen i čine ga nekoliko primarnih kolektora, kanalizaciona mreža sa priključcima, fekalne stanice “Volujica”, “Topolica” i “Šušanj” kao i podmorski ispust iza brda Volujica.

Kanalizaciona mreža izvedena je i u centralnom dijelu Starog Bara, u naseljima Podgrad, Brbot, Gretva  kao i u prigradskim naseljima Šušanj, Žukotrlica i dijelu naselja Bjeliši i Polje. U ostalim djelovima prigradskih naselja nije izgrađena kanalizaciona mreža.

Pokrivenost prostora sa kanalizacionom mrežom je oko 57%. Kanalizacioni  sistem čini 86,03 km kolektora, od kojih 82,63km spada u gravitacione sabirnike, dok su 3,4 km odnosi na potisne cjevovode. Cijevi fekalne kanalizacije su prečnika od Ø 110mm do Ø 600mm)

     

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Rekonstrukcijom hidrotehničkih instalacija na području DUP-a Topolica I izvedeno je razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u dva nezavisna sistema. Ovim radovima je obezbjeđeno efikasnije funkcionisanje fekalne i atmosferske mreže. Takođe, izgradnjom posebnog sistema za fekalnu kanalizaciju stiču se povoljniji uslovi za  realizaciju projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

       Pored Topolice I, atmosferska kanalizacija je izgrađena i na područjima Topolica II, Topolica-Bjeliši, Stara raskrsnica-Željeznička stanica, Ilino, Ulici Save Kovačevića do Botuna, Ulici Save Kovačevića do Suvog potoka, od Željezničkih zgrada do Suvog potoka, dijelom Obale Iva Novakovića kao i na području Čanja I i duž obale od naselja Čanja I do naselja Čanja II.

Ukupna dužina sistema atmosferske kanalizacije je oko 29 km. Cijevi su prečnika do Ø 1000mm.