Kanalizacioni sistem

   Kanalizaciona mreža predstavlja sistem podzemnih vodonepropusnih cjevovoda, kojima se vrši trasnport otpadnih voda, najčešće gravitaciono ili pod pritiskom, sa područja kanalisanja od kućnih priključaka do mjesta dispozicije, odnosno prečišćavanja.

    Kanalisanje otpadnih voda i sanitacija naselja odvijali su se po zakonitostima koje se uočavaju u gradovima u sličnim razvojnim fazama: razvoj kanalizacionih sistema znatno kasni za razvojem vodovodne infrastrukture, što se nepovoljno odražava na stanje sanitacije naselja.

     Kanalizacioni sistem Bara, čine četiri nezavisna sistema: Bar, Sutomore, Čanj i Virpazar.

      Pokrivenost prostora sa kanalizacionom mrežom je oko 45%. Kanalizacioni  sistem čini oko 71,4 km kolektora, od kojih 68,5 km spada u gravitacione sabirnike, dok su 2,9 km potisni cjevovod. Najveći dio mreže je malih prečnika (27,4% mreže je manjih prečnika od Ø 200, od Ø 200 – 300 je 15,6%, dok je samo 8,1% većeg prečnika Ø 400 – 600). Cijevi su, najčešće, izrađene od AC materijala i PVC materijala.

     Na kanalizacionom sistemu, izgrađene su četiri veće fekalne crpne stanice kapaciteta 40–180 l/s, čija instalisana snaga iznosi 302 kw, četiri manje crpne stanice u Virpazaru kapaciteta 5-10 l/s, ukupno instalisane snage 20 kw. Na kanalizacionim sistemima Bara i Čanja, izgrađena su dva podmorska ispusta, dužine 345, odnosno 1502 m.

     Izvršenom rekonstrukcijom kanalizacionog sistema u zoni zahvata DUP-a Topolica I, izvršeno je razdvajanje fekalne i atmosfereske kanalizacije, čime je postignuta zadovoljavajuća funkcionalna sposobnost ovog sistema. Ova investicija je primjer za dalji razvoj kanalizacione mreže na području grada i prigradskih naselja.

 OPIS SISTEMA KANALIZACIJE

    Sistem fekalne kanalizacije

     Sistem Čanja

Kanalizacioni sistem Čanja čini kanalizaciona mreža u zoni Čanj I i Čanj II, obalni kolektor, crpna stanica i podmorski ispust.

     Sistem Sutomora

Ovaj kanalizacioni sistem čini glavni obalni kolektor Inex – C.S. „ Botun", crpna stanica „Botun", gravitacioni kolektor kroz Golo brdo i kanalizaciona mreža u naseljima Brca, Šaren Sad, Pobrđe i kanalizacija u naseljuMirošica I.

Postojeći kolektor od crpne stanice „Botun" do crkve ispod pijace je ugrožen izgradnjom objekata, kao i gravitacioni kolektor od crkve do tunela kroz Golo brdo.

      Sistem Bara

 Ovaj sistem je veoma razuđen i složen i čine ga nekoliko primarnih kolektora, kanalizaciona mreža, prepumpna stanica „Topolica", glavna crpna stanica „Volujica" i podmorski ispust.

 Kanalizaciona mreža izvedena je i u centralnom dijelu Starog Bara, naselju Podgrad, kao i u prigradskim naseljima Šušanj i Žukotrlica. U ostalim djelovima individualnih naselja nema kanalizacione mreže, već se odstranjivanje ispuštenih voda vrši putem septičkih jama koje u najvećem broju nijesu propisno izgrađene.

       Sistem Virpazara

 Kanalizacioni sistem Virpazar izgrađen je i stavljen  u funkciju krajem 2003 godine, a finansiran je od strane Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj, JP „ ViK” i Opštine Bar.

Sistem čini kanalizaciona mreža dužine 3,2 km, četiri fekalne crpne stanice instalisane snage 20,4 KW i uređaj za biološko prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1000 EJ.

     Sistem atmosferske kanalizacije

 Atmosferska kanalizacija služi za odvođenje atmosferskih voda sa trgova, ulica, trotoara, dvorišta, stambenih i drugih objekata.

 Rekonstrukcijom hidrotehničkih instalacija na području DUP-a Topolica I, izvršeno je razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u dva nezavisna - separatna sistema. Ovim radovima stvoreni su uslovi da ne dolazi do zagušenja fekalne kanalizacije i dobijen je pozdan sistem atmosferske kanalizacije.

Ukupna dužina sistema atmosferske kanalizacije je oko 29km.