Tehnički sektor

U Tehničkom sektoru obrazuju se sledeće unutrašnje organizacione jedinice:

Poslovna jedinica održavanje

 • Radna jedinica za distribuciju vode Bar i Veliki pijesak
 • Radna jedinica za distribuciju vode Sutomore i Čanj
 • Radna jedinica za distribuciju vode Virpazar
 • Radna jedinica za kanalizaciju
 • Odjeljenje za zamjenu vodomjera i održavanje mjernog mjesta
 • Odjeljenje za građevinske radove
 • Radna jedinica crpne stanice i postrojenja

 

Poslovna jedinica magacin i mehanizacija

 

Poslovna jedinica razvoj i projektovanje

 • Radna jedinica za tehničku pripremu i projektovanje
  • Odjeljenje za priključke
  • Odjeljenje za GIS, mjerenje i detekciju

 

          Laboratorija

 

Tehnički sektor obavlja poslove koji se odnose na:

- redovno, preventivno (izvorišta sa zaštitnim zonama, crpnih stanica sa potrebnom elektoromašinskom i drugom opremom i uređajima, primarne i sekundarne vodovodne mreže sa svim uređajima i objektima, rezervoara, priključaka sa uličnog cjevovoda do glavnog mjernog instrumenta uključujući taj instrument, zatvarače i skloništa mjernih instrumenata);

- obavljanje potrebnih rekonstrukcija i otklanjanje kvarova;

- obezbjeđivanje funkcionisanja mreže, crpnih stanica i ostalih uređaja i objekata javnog vodovoda radi isporuke dovoljnih količina vode;

- preraspodjelu raspoloživih količina vode u slučaju smanjenja dotoka ili nestašice;

- obezbjeđivanje potrebnog pritiska u mreži;

- efikasnu zaštitu i sprečavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema objektima za distribuciju vode za piće;

- obezbjeđivanje i stalnu kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće;

- održavanje fekalne kanalizacije (priključaka na kanalizaciji, kolektora, mreže, crpnih postrojenja i kanalizacionih podmorskih ispusta);

- vršenje usluga odvođenja i prečišćavanja fekalnih voda;

- obavljanje potrebnih  rekonstrukcija i otklanjanje kvarova na fekalnoj kanalizaciji;

- održavanje objekata atmosferske kanalizacije (mreže, kolektora, slivnika sa taložnicama i ispusta) kojim će se obezbijediti neprekidno odvođenje atmosferskih voda;

- obavljanje potrebnih rekonstrukcija i otklanjanje kvarova na atmosferskoj kanalizaciji;

- izradu tehničke dokumentacije za objekte javnog vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije;

- priključivanje objekata na javni vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju;

- izradu srednjoročnih i dugoročnih planova i programa razvoja javnog vodovoda i fekalne i atmosferske kanalizacije;

- izdavanje uslova za projektovanje i saglasnosti na tehničku dokumentaciju;

- geodetska snimanja i ažurno vođenje katastra podzemnih vodova i instalacija vodovodne mreže i fekalne i atmosferske kanalizacije;

- kontrolu tehničke ispravnosti skloništa i mjernih instrumenata;

- zamjenu vodomjera;

- mjerenje izdašnosti izvorišta;

- privremeno uskraćivanje isporuke vode korisnicima na vodovodnoj mreži zbog neplaćanja usluga u propisanim rokovim na vodomjerima od 50mm i većim (demontiranje);

- detekciju cjevovoda objekata i kvarova na mreži;

- uskraćivanje isporuke vode zbog bespravnog priključka isključenjem na priključak;

- održavanje u tehnički ispravnom stanju putničkih i teretnih vozila i građevinskih mašina;

- registraciju putničkih i teretnih vozila;

- snabdijevanje i evidencija utroška goriva, maziva i rezervnih djelova;

- bravarske i varilačke poslove, obradu metala i servisiranje i popravku agregata;

- izvođenje zemljanih i građevinskih radova;

- vođenje magacina i izdavanje robe i obradu dokumentacije;

- pripremu magacina za godišnji popis;

- izradu izvještaja o radu i planova i programa rada;

- druge srodne poslove po posebnoj odluci izvršnog direktora.