Organizaciona šema društva

Za obavljanje zakonske djelatnosti DOO ˝Vodovod i kanalizacija˝- Bar uspostavilo je adekvatnu organizacionu šemu koju, u osnovi, čine tri sektora:

 • Tehnički sektor
 • Sektor za ekonomsko - finansijske poslove
 • Sektor za opšte, pravne  i komercijalne poslove.

 

Svaki sektor ima niže organizaciono ustrojstvo u vidu poslovnih jedinica, pogona, radnih jedinica, službi i odjeljenja. U tom smislu svaka organizaciona jedinica ima jasno
definisana zaduženja u održavanju i upravljanju vodovodnog i kanalizacionog sistema Bara.

 

 

                      Organizaciona šema preduzeća

 

 

Tehnički sektor

U Tehničkom sektoru obrazuju se sledeće unutrašnje organizacione jedinice:

Poslovna jedinica održavanje

 • Radna jedinica za distribuciju vode Bar i Veliki pijesak
 • Radna jedinica za distribuciju vode Sutomore i Čanj
 • Radna jedinica za distribuciju vode Virpazar
 • Radna jedinica za kanalizaciju
 • Odjeljenje za zamjenu vodomjera i održavanje mjernog mjesta
 • Odjeljenje za građevinske radove
 • Radna jedinica crpne stanice i postrojenja

 

Poslovna jedinica magacin i mehanizacija

 

Poslovna jedinica razvoj i projektovanje

 • Radna jedinica za tehničku pripremu i projektovanje
  • Odjeljenje za priključke
  • Odjeljenje za GIS, mjerenje i detekciju

 

          Laboratorija

 

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove

U Sektoru za ekonomsko - finansijske poslove obrazuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:     

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE      

 • Služba za očitavanje, naplatu i kontrolu
 • Služba za obračun i fakturisanje
 •  Služba za prinudnu naplatu

- Odjeljenje za isključenja

 

SEKTOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE 

 •  Služba za finansijsko - računovodstvene poslove

- Odjeljenje za finansijske poslove i knjigovodstvo

- Odjeljenje za plan, analizu i statistiku

 

SLUŽBA ZA RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA

 

 

 

Sektor za opšte, pravne i komercijalne poslove

U Sektoru za  opšte, pravne i komercijalne poslove obrazuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 • Služba za pravne, administrativne i opšte oiskive
 • Služba nabavke
 • Unutrašnja Služba zaštite