Tehnički sektor

TEHNIČKI SEKTOR ČINE

 • Poslovna jedinica Vodovod

  • Radna jedinica za distribuciju vode Bar
  • Radna jedinica za distribuciju vode Sutomore
  • Radna jedinica za distribuciju vode Virpazar
  • Radna jedinica građevinski radovi

 • Poslovna jedinica kanalizacija
  • Radna jedinica za odvođenje i prečišćavanje ispuštenih i atmosferskih voda

 • Poslovna jedinica razvoj

  • Služba za razvoj, projektovanje i investicije
  • Služba za mjerenje, kontrolu i detekciju

 • Pogon crpne stanice i postrojenja

 • Radna jedinica radionica

 • Unutrašnja služba zaštite

Tehnički sektor obavlja poslove koji se odnose na:

- redovno, preventivno i investiciono održavanje javnog vodovoda ( izvorišta sa zaštitnim zonama, crpnih stanica sa potrebnom elektoromašinskom i drugom opremom i uređajima, primarne i sekundarne vodovodne mreže sa svim uređajima i objektima, rezervoara, priključaka sa uličnog cjevovoda do glavnog mjernog instrumenta uključujući taj instrument, zatvarače i skloništa mjernih instrumenata);

- obavljanje potrebnih rekonstrukcija i otklanjanje kvarova;

- obezbjeđivanje funkcionisanja mreže, crpnih stanica i ostalih uređaja i objekata javnog vodovoda radi isporuke dovoljnih količina vode

- preraspodjelu raspoloživih količina vode u slučaju smanjenja dotoka ili nestašice;

- obezbjeđivanje potrebnog pritiska u mreži; obezbjeđivanje i stalnu kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće;

- efikasnu zaštitu i sprečavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema objektima za distribuciju vode za piće;

- održavanje fekalne kanalizacije ( priključaka na kanalizaciji, kolektora, mreže, crpnih postrojenja, uređaja za prečišćavanje i kanalizacionih podmorskih ispusta);

- vršenje usluga odvođenja i prečišćavanja fekalnih voda; obavljanje potrebnih rekonstrukcija i otklanjanje kvarova na fekalnoj kanalizaciji;

- održavanje objekata atmosferske kanalizacije ( mreže, kolektora, slivnika sa taložnicama i ispusta) kojim će se obezbijediti neprekidno odvođenje atmosferskih voda; obavljanje potrebnih rekonstrukcija i otklanjanje kvarova na atmosferskoj kanalizaciji;

- izradu tehničke dokumentacije za objekte javnog vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije;

- priključenje objekata na javni vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju;

- izdavanje uslova za projektovanje;

- izdavanje saglasnosti na tehn.dokumentaciju;

- izdavanje izvoda iz katastra postojećih hidrotehničkih instalacija;

- rad na GIS-u;

- geodetska snimanja i ažurno vođenje katastra podzemnih vodova i instalacija vodovodne mreže i fekalne i atmosferske kanalizacije;

- kontrolu tehničke ispravnosti skloništa i mjernih instrumenata; zamjenu i registraciju vodomjera;

- mjerenje izdašnosti izvorišta;

- detekciju kvarova na mreži.