Komercijalni sektor

KOMERCIJALNI SEKTOR ČINE:

 • Služba za očitavanje,fakturisanje, naplatu i kontrolu potrošača

             - Odjeljenje za očitavanje, naplatu i kontrolu fizičkih lica

             - Odjeljenje za očitavanje, naplatu i kontrolu pravnih lica

             - Odjeljenje za isključenja

 •  Služba za prinudnu naplatu

 •  Služba informacionih tehnologija

 

 Komercijalni sektor obavlja poslove koji se odnose na:

 • evidenciju novih potrošača,

 • očitavanje novih stanja na mjernim instrumentima fizičkih lica i pravnih lica,  

 • praćenje ispravnosti mjernih instrumenata,

 • realizacija naloga za zamjenu mjernih instrumenata po prijavi potrošača,

 • aktivna i pasivna zaštita mjernih instrumenata (plombiranje i fotografisanje  mjernih instrumenata),

 • kompletan unos podataka o izvršenoj zamjeni vodomjera,

 • evidentiranje svih primijećenih promjena na terenu (promjena vlasništva, evidentiranje neregularnosti od strane potrošača, prijava nezakonitih radnji potrošača na  mjernim instrumentima u vlasništvu JP “VIK” Bar),

 • praćenje mjesečne potrošnje na mjernim instrumentima zajedničke potrošnje (evidencija mjesečne potrošnje stambenih zgrada koje ne posjeduju mjerne instrumente po stambenim jedinicama),

 • mjesečni unos novih stanja sa mjernih instrumenata fizičkih i pravnih lica,

 • mjesečni unos potrošnje u stambenim zgradama čije stambene jedinice ne posjeduju mjerne instrumente,

 • obračun i knjiženje  računa za sve potrošače,

 • dostavljanje računa privrednim subjektima,

 • dostavljanje opomena pred isključenje privrednim subjektima,

 • realizacija naloga za isključenje po svim kategorijama potrošača,

 • prijem i realizacija reklamacija od strane potrošača 

 •  dostavljanje odgovora na prigovore po pitanju spornih zaduženja, vlasništva i uplata putem pošte I e-mail-a

 • prevod vlasništva, 

 • formiranje reprograma,

 • analizu naplate po reprogramu,

 • štampanje svih vrsta obavještenja za javnost,

 • štampanje svih vrsta opomena i naloga za isključenje,

 • kompletanu obradu podataka za utuženje
 • sastavljanje i podnošenje tužbenih zahtjeva, predloga za isključenje, žalbi, odgovora na tužbe i žalbe i  druge vrste podnesaka,
 • dostavljanje javnim izvršiteljima  dokumentacije vezane za potraživanja koja treba naplatiti
 • zastupanje Preduzeća u svim sporovima pred sudovima, državnim organima, organima upravljanja i trećim licima,

 • arhiviranje sudskih predmeta,
 • organizovanje rada cijelog informacionog sistema,

 • kontrolisanje instalacija i potpunu raspoloživost svih serverskih sistema i aplikacija koje se izvršavaju na njima,

 • koordiniranje radom na ažuriranju baze podataka,

 • održavanje tehničke ispravnosti opreme i mreže,

 • dostavljanje mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih I godišnjih izvještaja koji se odnose na: fakturisanu količinu vode, realizovanu naplatu, analizu učinka inkasanata po raznim kriterijumima, pregled zamjenjenih vodomjera

 • dostavljanje izvještaja o strukturi potrošača po djelatnostima i oznaci mjernog mjesta

 • preglede dugovanja po raznim kriterijumima za sve kategorije potrošnje.