Finansijski sektor

FINANSIJSKI SEKTOR ČINE:

  • Služba za finansijsko – računovod.poslove

- Odeljenje za finansije

- Odeljenje za knjigovodstvo

- Odeljenje za plan, analizu i statistiku

  • Služba nabavke

  • Služba administracije


Finansijski sektor obavlja poslove koji se odnose na:

 - prijem i kontrolu materijalno- finansijske dokumentacije,

 - likvidaciju ispravne dokumentacije i blagajničkog poslovanja;

 - obračun zarada i drugih primanja zaposlenih i članova upravnog odbora;

-  pripremu i dostavljanje nadležnim organima svih obrazaca za zaposlene i preduzeće na mjesečnom i godišnjem nivou; -      vođenje knjige naloga za službena putovanja;

-      pripremu kompezacionih naloga i izlaznih faktura za usluge;

-      pripremu izvještaja o finansijskim obavezama preduzeća;

-      praćenje toka gotovog novca;

-      vođenje knjige kreditnog zaduženja zaposlenih;

-      arhiviranje i čuvanje materijalno – finansijske dokumentacije;

-      knjigovodstveno evidentiranje svih poslovnih promjena u analitičkom i fninansijskom knjigovodstvu;

-      usklađivanje stvarnog i knjigovodstvenog stanja utvrđenom popisu;

-      ispostavljanje izvoda otvorenih stavki o dobavljačima i kupcima na kraju svake godine;

-      izradu periodičnih i završnog obračuna preduzeća;

-      pripremu i sistematizaciju statističkih podataka;

-      izradu finansijskih analiza poslovanja;

-      izradu plana javnih nabavki i izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki;

-      sprovođenje svih postupaka javnih nabavki;

-      vođenje magacina i izdavanje robe i obradu dokumentacije;

-      knjigovodstveno praćenje svih promjena u magacinu;

-      blagovremeno i uredno dostavljanje knjigovodstvenih dokumenata (prijemnica i izdatnica) knjigovodstvu;

-      pripremu magacina za godišnji popis;

-       izradu normativnih i drugih pravnih akata preduzeća; stručne i administrativno – tehničke poslove preduzeća, organa upravljanja i direktora preduzeća; stručne i druge poslove u vezi disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih; rad i radne odnose  zaposlenih;

-      održavanje higijene u poslovnim prostorijama preduzeća; kafe kuhinju;

-      izradu izvještaja o radu i planova i programa rada.