Organizaciona šema preduzeća

Za obavljanje zakonske djelatnosti DOO ˝Vodovod i kanalizacija˝- Bar uspostavilo je adekvatnu organizacionu šemu koju, u osnovi, čine tri sektora:

 • Tehnički sektor
 • Sektor za ekonomsko - finansijske poslove
 • Sektor za opšte i komercijalne poslove.

 

Svaki sektor ima niže organizaciono ustrojstvo u vidu poslovnih jedinica, pogona, radnih jedinica, službi i odjeljenja. U tom smislu svaka organizaciona jedinica ima jasno
definisana zaduženja u održavanju i upravljanju vodovodnog i kanalizacionog sistema Bara.

U DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar je na 31.03.2021.godine bilo zaposleno 168  radnika na neodređeno vrijeme.

 

Organizaciona šema preduzeća

 

 

 

Tehnički sektor

U Tehničkom sektoru obrazuju se sledeće unutrašnje organizacione jedinice:

Poslovna jedinica održavanje

 • Radna jedinica za distribuciju vode Bar
 • Radna jedinica za distribuciju vode Sutomore
 • Radna jedinica za distribuciju vode Virpazar
 • Radna jedinica za kanalizaciju
 • Radna jedinica crpne stanice i postrojenja
 • Radna jedinica radionica i magacin

 

Poslovna jedinica razvoj

 • Radna jedinica za razvoj i projektovanje
 • Radna jedinica za mjerenje, kontrolu, detekciju i zamjenu vodomjera

 

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove

U Sektoru za ekonomsko - finansijske poslove obrazuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:     

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE      

 • Služba za očitavanje, fakturisanje, naplatu i kontrolu

- Odjeljenje za očitavanje mjernih instrumenata i kontrolu

 •  Služba za prinudnu naplatu

- Odjeljenje za isključenja

 

SEKTOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE 

 •  Služba za finansijsko - računovodstvene poslove

- Odjeljenje za finansijske poslove i knjigovodstvo

- Odjeljenje za plan, analizu i statistiku

 

SLUŽBA ZA RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA

 

 

 

Sektor za opšte i komercijalne poslove

U Sektoru za  opšte komercijalne poslove obrazuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 • Služba administracije
 • Služba nabavke
 • Unutrašnja služba zaštite