Obavještenje o prijavi reklamacija

Obavještavamo potrošače svih kategorija  da je inoviran postupak reklamacija,  prevashodno zbog sve većeg broja pritužbi građana da je dosadašnji postupak prijema reklamacija prevaziđen, kao i zbog inicijative Vodakoma i konsultantske kuće Sachsen Wasser  da se taj postupak mora uskladiti sa standardima EU.

Racionalno korišćenje vode

Provjeriti svoje kućne instalacije, jer ako iza slavine kaplje voda 3 kapi u 3 sekunde to iznosi tačno 1 mililitar, što znači da za jedan minut možete sakupiti 20 mililitara vode iz jedne slavine, u 60 minuta iskaplje 1200 mililitara što iznosi 1,2 litre za 1 sat, odnosno 28,8 litara na dan.

Obavještenje o preregistraciji

Apelujemo na  sve potrošače, koji nijesu blagovremeno prijavili promjenu vlasništva (prevod) nad nepokretnostima koja posjeduju vodovodni priključak,   da u roku od (7) sedam danaod dana dostave ovog obavještenja  donesu dokaze o promjeni vlasništva: (kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, riješenje Uprave za nekretnine, posjedovni list, i sl.). 

Neovlašćeno korišćenje vode iz hidranata

U  zadnje vrijeme prisutna je pojava da pravna lica , preduzetnici i fizička lica neovlašćeno koriste vodu iz protivpožarnih hidranata. 

Članom 22 stav 1 tačkom 5 Odluke o vodosnadbjevanju  na području Opštine Bar ( sl.l.8/07 Opštinski propisi CG) propisano je  da je zabranjeno neovlašćeno koristiti vodu iz protivpožarnih hidranata.

 
-->