!!!SREĆNA NOVA 2022 GODINA!!!

!!!SREĆNA NOVA 2022 GODINA!!!

 

U svoje lično ime, i u ime Doo Vodovod i kanalizacija Bar želim da čestitam svim našim korisnicima, zaposlenima, poslovnim

partnerima, sugrađanima i sugrađankama predstojeće novogodišnje praznike.

 

Izvršni direktor 

Mladen Đuričić 

SREĆAN BADNJI DAN

                                                                 
U svoje lično ime, i u ime Doo Vodovod i kanalizacija Bar želim da čestitam svim našim korisnicima, zaposlenima,poslovnim partnerima i sugrađanima katoličke vjeroispovijesti Badnji dan, sa željom da ga provedu sa svojim najbližima u dobrom zdravlju, sreći i blagostanju.
IZVRŠNI DIREKTOR 
Mladen Đuričić 

 

OBAVJEŠTENJE

Zbog kvara na elektro mreži došlo je do prekida u radu pumpne stanice "Baukovo" u Starom Baru.

Ekipe CEDIS-a su na terenu. Bez vode su potrošači u naselju Ruske barake i dijelu naselja Gornja Čeluga.

AKCIJA REPROGRAMA " NA RATE BEZ PRINUDNE NAPLATE "

 

NA RATE BEZ PRINUDNE NAPLATE

 

Složena ekonomska situacija izazvana, širenjem i trajanjem globalne pandemije, dovela je cjelokupnu privredu i građane u težak položaj, umanjujući u znatnoj mjeri njihovu platežnu moć. Snažno smo orijentisani ka tome da, poštujući zakonske propise, uvijek težimo opcijama koje će uvažavati težak ekonomski položaj naših korisnika koje vidimo kao naše partnere u procesu poslovanja i unaprijedjenja usluga koje pružamo.

DOO “Vodovod i kanalizacija“ Bar je prepoznato kao Društvo kome su prioritet zadovoljni korisnici, odgovoran odnos prema kvalitetu pružanja usluga i njihovo stalno unaprijeđenje na svim nivoima. Polazeći od činjenice da nastupaju mjeseci kada će evidentno doći do stagnacije privrednih aktivnosti, a sa druge strane ponašajući se odgovorno u cilju  održavanja kontinuirane, kvalitetne i sigurne isporuke vode svim korisnicima, kreirali smo optimalno rješenje za koje smatramo da će korisnici prihvatiti u velikoj mjeri.

Stoga, vodeći se primarno interesom naših potrošača, odlučili smo da postojeći program reprograma dodatno inoviramo i  pokrenemo  novu akciju  „NA RATE, BEZ PRINUDNE NAPLATE“ počev od 15.12.2021. godine koja će trajati do 31 januara 2022. godine, sa ciljem da se potrošačima omogući da pod povoljnim uslovima reprogramiraju svoja dugovanja i na taj način izbjegnu troškove prinudne naplate.

Program reprograma obuhvata sve kategorije korisnika, i fizička i pravna lica.

Reprogram za kategoriju korisnika fizička mogu zaključiti  korisnici  koji duguju  dva ili više računa, a da ona nijesu ispod iznosa od 100,00€, a za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate,  dugovanja po pravosnažnim presudama i rješenja o izvršenju kao i korisnici koji su u prethodnom periodu potpisali reprogram ali nije ispoštovana propisana dinamika plaćanja.

Reprogram omogućava korisniku  fizičkom licu da prilikom zaključivanja protokola odabere i plati samo prvu ratu koja se kreće počev od 15,00€, u zavisnosti od ukupnog iznosa dugovanja.Preostali dio dugovanja moguće je  izmiriti  na maksimalno 48 mjesečnih rata zavisno od iznosa. Tokom poštovanja ugovornih odredbi iz protokola, obračun zatezne kamate miruje, a korisnik je u obavezi da redovno izmiruje tekući račun i propisanu ratu.

Takođe, korisniku koji redovno izvršava svoje obaveze iz zaključenog reprograma izvršiće se otpis obračunate zatezne kamate obuhvaćene reprogramom.

S obzirom da je  kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 imala veliki uticaj na privredne subjekte, a imajući u vidu njihovu nemjerljivu ulogu u rastu, razvoju i prosperitetu naše  Opštine, kreirali smo  program reprograma i za korisnike iz kategorije pravnih lica.

Cilj menadžmenta je svakako ostvarenje dobiti i akumuliranje sredstava ali i efikasno održavanje distributivne mreže, razvoj komunalne infrastrukture, a sve u cilju što većeg nivoa zadovoljstva naših korisnika.

Shodno tome, odlučili smo da se  korisnicima koji svoja ukupna  dugovanja izmire jednokratnim plaćanjem, odnosno odjednom, u periodu od 15.12.2021. godine do 31.12.2021.godine izvrši otpis obračunate zatezne kamate uz prethodno podnijeti zahtjev.

Sve dodatne informacije oko uslova potpisivanja mogu dobiti lično u prostorijama Društva, putem kontakt telefona: 067075171 ili na e-mail: reklamacije@vodovod-bar.me.

Ulaganje u zadovoljstvo naših korisnika posmatramo kao korisnu investiciju koja doprinosi uspješnom poslovanju i potvrđivanju društvene odgovornosti našeg Društva. Zato, pozivamo sve korisnike da iskoriste navedene pogodnosti i na ovaj način lakše izmire svoja dugovanja i time  izbjegnu restriktivne mjere i troškove prinudne naplate.

Koristim priliku da pozovem sve naše korisnike da daju doprinos što ažurnijem i efikasnijem poslovanju Društva i dobiju mogućnost ostvarenja sopstvenih prava kroz proces izvršenja procesa prenosa vlasništva.

Naime, Odlukom o vodosnadbijevanju na području Opštine Bar, članom 64 propisano je da je korisnik dužan da Društvu prijavi sve promjene od značaja za pružanje usluga ( promjena vlasnika, broja članova domaćinstva i sl.) u roku od 7 dana od dana nastanka promjene. Takođe, članom 69 iste Odluke propisano je da će se vlasnik stana ili poslovnog prostora koji je izvršio promet nepokretnosti smatrati obveznikom plaćanja naknade za isporučenu vodu sve do prijave promjene vlasništva.

Željeli bi da se zahvalimo svim našim korisnicima koji redovno izmiruju svoje račune za utrošenu vodu, oni predstavljaju našeg najpouzdanije partnera u procesu kreiranja održivog i stabilnog sistema vodosnabdjevanja na području naše Opštine.

IZVRŠNI DIREKTOR

Mladen Đuričić

OBAVJEŠTENJE

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor kvalitet vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.